komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 08-02-2024

Pierwsza licytacja uproszczona Harbutowice

 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art. 864 kpc, że  w dniu 24 kwietnia 2024 r. 
o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A
Nieruchomości położonej w miejscowości Harbutowice, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie  i opisanej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 1122/2 o powierzchni 0,13 ha. Oznaczenie nieruchomości i stan własności ujawnione w księdze wieczystej są zgodne z danymi ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym Harbutowice  ( Nr 0002 ) , w jednostce ewidencyjnej Sułkowice -Gmina ( 120907_5 ) , jednostka rejestrowa nr G994 ( róznica powierzchni działki wynika z jej zaokrąglenia w rejestrze gruntów do pełnych  arów . 
Lokalizacja atrakcyjna pod względem turystycznym i widokowym, w niewielkiej odległości od kompleksu leśnego. Lokalizacja ogólna słaba - zachodnia część powiatu. Dostęp do infrastruktury społecznej słaby, nieruchomość położona jest ok. 3 km od centrum wsi (kościół, szkoła, sklep). Dostępność komunikacyjna słaba, dojazd drogą wewnętrzną gminną o nawierzchni gruntowej (działka nr 1161) ok. 400 m od drogi wojewódzkiej nr 956. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice dla obszaru wsi Harbutowice, uchwała Rady Miejskiej w Sułkowicach nr XLVI/302/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., przedmiotowa nieruchomość znajduje się 
w terenie: - z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacji indywidualnej. Jako przeznaczenie uzupełniające ustalono zabudowę usługową oraz - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej. Wg rejestru gruntów przedmiotowa działka użytkowana w całości jako grunt orny (klasy IVb – 0,08 ha, klasy V – 0,05 ha). Granicą południową przylega do drogi dojazdowej. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną, urządzoną w granicach działek 1161 oraz 2865 będącymi własnością Gminy Sułkowice o uregulowanym stanie prawnym. Otoczenie bezpośrednie stanowi trwała zabudowa rekreacji indywidualnej (domy letniskowe), pojedyncze obiekty zabudowy mieszkaniowej oraz otwarte tereny rolne i zielone. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta 
o szerokości ok. 22 m (w granicy północnej) i ok. 18 m (w granicy południowej) oraz długości ok. 67 m. Teren bardzo mocno nachylony w kierunku południowym (przeciętny spadek terenu ok. 20%). Działka wraz z sąsiednimi działkami nr 1122/1, 1123/1 (zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 479), nr 1123/2 i 1124/1 stanowi wspólnie ogrodzony kompleks działek budowlanych. Przy granicy południowej działki znajduje się studnia kopana oraz przyłącza gazu 
i prądu. Wzdłuż granicy wschodniej biegną wewnętrzne sieci energetyczna, wodociągowa i gazowa zapewniające dostęp do tych mediów działce przedmiotowej oraz wspólnie ogrodzonym w/w działkom sąsiednim. W części północnej działki wykonano prace ziemne profilujące teren pod ewentualną zabudowę. Ogrodzenie wzdłuż granicy zachodniej 
i południowej, w granicy południowej furtka wejściowa, ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach. Brak obiektów małej architektury ogrodowej i innych elementów zagospodarowania. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KW KR1Y/00072609/5. 
Właścicielem tej nieruchomości jest Fujawa Krzysztof w całości.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                          110 000,00 zł 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                          82 500,00 zł
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 
Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy
Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.