komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 02-02-2024

Pierwsza licytacja Fałkowice działek 40,133,15,163 i inne

 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art.864 kpc, że  w dniu  
20 marca 2024 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A 
Nieruchomości położonej jest w miejscowości Fałkowice, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie  i opisanej jako niezabudowane działki ewidencyjne o nr 40; 133; 155; 163; 165; 179; 210; 241; 267; 269; 280; 304; 307/1; 318; 326; 331; 333; 335; 341; 345; 348; 351; 353; 361; 363; 370; 380; 512 o łącznej pow. 10,0287  ha.
Występują rozbieżności między powierzchniami działek nr  40, 133, 155, 163, 165, 179, 210, 318, 326, 331, 333, 335, 341, 345,3 48, 353, 363, 370, 380, 512 ujawnionymi w księdze wieczystej , a powierzchniami w rejestrze gruntów . 
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach w/z w Dobczycach o nr KW KR2Y/00025069/0. Właścicielem tej nieruchomości jest Bednarski Artur w całości.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. :      
        
- działka ewid. nr 40 oszacowana jest na kwotę 17 000,00 zł cena wywołania wynosi   12 750,00 zł.
 
- działka ewid. nr 133 oszacowana jest na kwotę 194 400,00 zł cena wywołania wynosi 145 800,00 zł .
 
- działka ewid. nr 155 oszacowana jest na kwotę 54 400,00 zł cena wywołania wynosi 40 800,00 zł .
 
- działka ewid. nr 163 oszacowana jest na kwotę 31 600,00 zł cena wywołania wynosi 23 700,00 zł .
 
- działka ewid. nr 165 oszacowana jest na kwotę 86 200,00 zł cena wywołania wynosi 64 650,00 zł .
 
- działka ewid. nr 179 oszacowana jest na kwotę 62 700,00 zł cena wywołania wynosi 47 025 ,00 zł .
 
- działka ewid. nr 210 oszacowana jest na kwotę 46 900,00 zł cena wywołania wynosi 35 175,00 zł .
 
- działka ewid. nr 241 oszacowana jest na kwotę 19 200,00 zł cena wywołania wynosi 14 400,00 zł .
 
- działka ewid. nr 267 oszacowana jest na kwotę 12 200,00 zł cena wywołania wynosi   9 150,00 zł .
 
- działka ewid. nr 269 oszacowana jest na kwotę 18 100,00 zł cena wywołania wynosi 13 575,00 zł .
 
- działka ewid. nr 280 oszacowana jest na kwotę 44 900,00 zł cena wywołania wynosi  33 675,00 zł .
 
- działka ewid. nr 304 oszacowana jest na kwotę   7 900,00 zł cena wywołania wynosi   5 925,00 zł .
 
- działka ewid. nr 307/1 oszacowana jest na kwotę 17 700,00 zł cena wywołania wynosi 13 275,00 zł .
 
- działka ewid. nr 318 oszacowana jest na kwotę 33 600,00 zł cena wywołania wynosi 25 200,00 zł .
 
- działka ewid. nr 326 oszacowana jest na kwotę 24 200,00 zł cena wywołania wynosi 18 150,00 zł .
 
- działka ewid. nr 331 oszacowana jest na kwotę 37 500,00 zł cena wywołania wynosi 28 125,00 zł .
 
- działka ewid. nr 333 oszacowana jest na kwotę 37 800,00 zł cena wywołania wynosi 28 350,00 zł .
 
- działka ewid. nr 335 oszacowana jest na kwotę 18 900,00 zł cena wywołania wynosi 14 175,00 zł .
 
- działka ewid. nr 341 oszacowana jest na kwotę 14 400,00 zł cena wywołania wynosi 10 800,00 zł .
 
- działka ewid. nr 345 oszacowana jest na kwotę 14 900,00 zł cena wywołania wynosi 11 175,00 zł .
 
- działka ewid. nr 348 oszacowana jest na kwotę 28 700,00 zł cena wywołania wynosi 21 525,00 zł .
 
- działka ewid. nr 351 oszacowana jest na kwotę 34 600,00 zł cena wywołania wynosi 25 950,00 zł .
 
- działka ewid. nr 353 oszacowana jest na kwotę 46 400,00 zł cena wywołania wynosi 34 800,00 zł .
 
- działka ewid. nr 361 oszacowana jest na kwotę 105 300,00 zł cena wywołania wynosi 78 975,00 zł .
 
- działka ewid. nr 363 oszacowana jest na kwotę 32 100,00 zł cena wywołania wynosi 24 075,00 zł .
 
- działka ewid. nr 370 oszacowana jest na kwotę 44 300,00 zł cena wywołania wynosi 33 225,00 zł .
 
- działka ewid. nr 380 oszacowana jest na kwotę 96 900,00 zł cena wywołania wynosi 72 675,00 zł .
 
- działka ewid. nr 512 oszacowana jest na kwotę 26 200,00 zł cena wywołania wynosi 19 650,00 zł .
 
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego.
Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.