komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 02-02-2024

Pierwsza licytacja Fałkowice dz. 232,dz 555

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art. 864 kpc, że  w dniu 27  marca 2024 r. 
o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A 
Nieruchomości położonej w miejscowości Fałkowice, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie i opisanej jako niezabudowane działki ewidencyjne o nr 232 o pow. 0,1035 ha. oraz 555 o pow. 0,3667 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach w/z w Dobczycach o nr KW KR2Y/00020996/2. Przedmiotowe działki posiadają następujące przeznaczenie: Działka nr 232 znajduje się w większości w terenie rolniczym oraz w niewielkiej części w terenie - wód powierzchniowych śródlądowych. Działka częściowo znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej oraz 
w pasie technicznym przebiegu linii elektroenergetycznej średniego napięcia E 15 kV. Działka ewidencyjna 
o powierzchni 0,1035 ha, według rejestru gruntów stanowi pastwisko klasy III (0,0626 ha) i IV (0,0409 ha). Kształt działki jest zbliżony do trapezu. Teren jest płaski. Formalnie brak dostępu do drogi publicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zielone i rolne oraz zabudowa zagrodowa. Działka jest odłogowana, częściowo zadrzewiona 
i zakrzewiona. Przez działkę przebiega rów melioracyjny. Przez sąsiednią nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia E 15 kV, od której strefa techniczna częściowo zajmuje przedmiotową działkę gruntu. 
Działka nr 555 znajduje się terenie rolniczym wyłączonym z zabudowy oraz w całości znajduje się w strefie obszaru zagrożonego powodzią - strefa terenów zalewowych Q1% rzeki Raby. Działka częściowo znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej, w strefie korytarza ekologicznego rzeki Raby - EKO RABA. Przeznaczenie podstawowe ustalono jako ochronę kompleksu gleb chronionych poprzez jedynie rolnicze wykorzystanie gruntów, bez możliwości lokalizowania wszelkiej nowej zabudowy. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustalono jako możliwość: lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej lokalizacji dojazdów nie wydzielonych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, lokalizacji zieleni, lokalizacji wód otwartych, renaturyzacji łąk - utrzymanie niskoproduktywnych łąk 
i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, zakaz zalesień. Tereny rolnicze - przeznaczenie podstawowe: uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze, sady. Działka ewidencyjna nr 555 o powierzchni 0,3667 ha, według rejestru gruntów stanowi grunt orny klasy IIIB (0,0738 ha) i IVa (0,2929 ha). Kształt działki jest zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 16-17 m x 217-220 m. Teren jest płaski. Dojazd drogą gruntową, będącą we władaniu Gminy Gdów. Działka użytkowana rolniczo - na dzień oględzin przeznaczona pod uprawę soi. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka 
w całości znajduje się w obszarze zagrożonym powodzią (Q1%). Oznaczenie oraz stan prawny przedmiotowej nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej, są zgodne z obowiązującą ewidencją gruntów w odniesieniu do działki nr 232, natomiast nie został ujawniony podział działki ewidencyjnej nr 384 na działkę nr 555 oraz nr 556, który nastąpił w związku z trwałym zajęciem części działki nr 384 przez wody rzeki Raby. Występuje również rozbieżność pomiędzy powierzchnią działki nr 232 ujawnioną w księdze wieczystej (0,10 ha), a powierzchnią w rejestrze gruntów (0,1035 ha). Pole powierzchni działki nr 232 zostało zmienione w wyniku prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Właścicielem tej nieruchomości jest Bednarski Artur  w całości.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. :    
       
- działka ewid. nr 232 oszacowana jest na kwotę 11 600,00 zł cena wywołania wynosi   8 700,00 zł.

- działka ewid. nr 555 oszacowana jest na kwotę 45 400,00 zł cena wywołania wynosi 34 050,00 zł .

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.