komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 02-02-2024

Pierwsza licytacja Hucisko dz. 60

 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art.864 kpc, że  w dniu  21 marca  2024 r. 
o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A 
Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Hucisko, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie i opisana jest jako działka ewidencyjna nr 60 o pow. 0,91 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach w/z 
w Dobczycach o nr KW KR2Y/00032079/5. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zieleni nieurządzonej i tereny użytkowane rolniczo. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze terenów rolniczych – przeważająca część działki.  Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze, sady. Działka w całości położona jest w strefie EKO – strefa lokalnych ciągów ekologicznych. Działka ewidencyjna według rejestru gruntów stanowi w przeważającej części grunt orny klasy IIIb (0,79 ha), w pozostałej części łąkę klasy III (0,12 ha). Kształt działki jest nieregularny, ale korzystny do zagospodarowania. Teren o minimalnym nachyleniu. Działka niemal w całości użytkowana rolniczo. Właścicielem tej nieruchomości jest Bednarski Artur   w całości.
 
 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:        136 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:               102 000,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.  Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.