komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 02-02-2024

Pierwsza licytacja Fałkowice dz. 387/1

 
O B W I E S Z C Z E N I E
      Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art. 864 kpc, że  w dniu 21 marca 2024 r. 
o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A 
 
Nieruchomości położonej w miejscowości Fałkowice , gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie i opisanej jako niezabudowana działka ewidencyjna o nr 387/1 o pow. 1,4095 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach w /z  Dobczycach o nr KW KR2Y/00002470/7. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne oraz rzeka Raba z obudową biologiczną. Dojazd drogą polną o nawierzchni gruntowej, znajdującą się we władaniu Gminy Gdów. Działka w całości znajduje się w obszarze zagrożonym powodzią. Nieruchomość położona jest w obszarze terenów rolniczych wyłączona z zabudowy, w całości. Przeznaczenie podstawowe ustalono jako ochronę kompleksu gleb chronionych poprzez jedynie rolnicze wykorzystanie gruntów, bez możliwości lokalizowania wszelkiej nowej zabudowy. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustalono jako możliwość: lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej lokalizacji dojazdów nie wydzielonych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, lokalizacji zieleni, lokalizacji wód otwartych, renaturyzacji łąk - utrzymanie niskoproduktywnych łąk i pastwisk o wysokich walorach przyrodniczych. Obowiązuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, zakaz zalesień. Działka w całości znajduje się w strefie obszaru zagrożonego powodzią - strefa terenów zalewowych Q1% rzeki Raby. Działka w części znajduje się w strefie korytarza ekologicznego rzeki Raby - EKO RABA oraz w strefie projektowanych wałów ochronnych. Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 387/1 o powierzchni 1,4095 ha, według rejestru gruntów stanowi w przeważającej części grunt orny klasy IVa (0,8856 ha), natomiast w pozostałej części grunt orny klasy IIIb (0,5239 ha). Kształt działki jest zbliżony do prostokąta. Teren jest płaski. Działka użytkowana rolniczo. Występuje rozbieżność między powierzchnią nieruchomości ujawnioną w księdze wieczystej (1,43 ha) i rejestrze gruntów (1,4095 ha). Rozbieżność ta wynika prawdopodobnie z wykonanego operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Właścicielem tej nieruchomości jest Bednarski Artur  w całości.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:        159 100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:               119 325,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.