komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 02-02-2024

Pierwsza licytacja Fałkowice dz. nr 308

 
                                                           OBWIESZCZENIE
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza 
nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art.864 kpc, że  w dniu  21  marca 2024 r. 
o godz. 10:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A 
Nieruchomości położonej w miejscowości Fałkowice, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie i opisanej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 308 o pow. 0,4593 ha., dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach w/z w Dobczycach  posiada założoną księgę wieczystą o nr KW KR2Y/00033092/9. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zielone i rolne. Formalnie brak dostępu do drogi publicznej. Przedmiotowa działka ewidencyjna położona jest w obszarze : terenów rolniczych kompleksów łąk 
i pastwisk – północna część działki; terenów rolniczych – południowa część działki oraz terenów zieleni nieurządzonej - zachodnia część działki. Tereny rolnicze - przeznaczenie podstawowe: uprawy polowe oraz rolnicze użytki zielone, uprawy ogrodnicze, sady itp. Tereny rolnicze kompleksów łąk i pastwisk - przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako trwałe użytki zielone.  Tereny zieleni nieurządzonej - przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako zieleń łęgowa towarzysząca naturalnym ciekom i zbiornikom wodnym oraz rowom melioracyjnym, kępy drzew i krzewów. Działka ewidencyjna nr 308 o powierzchni 0,4593 ha, według rejestru gruntów stanowi grunt orny klasy IVa (0,2055 ha), łąkę trwałą klasy III (0,2114 ha), pastwisko trwałe klasy IV (0,0312 ha) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na pastwisku klasy IV (0,0112 ha). Kształt działki jest nieregularny. Teren jest płaski. Działka użytkowana rolniczo. Występuje rozbieżność między powierzchnią nieruchomości ujawnioną w księdze wieczystej (0,45 ha) i rejestrze gruntów (0,4593 ha). Pole powierzchni zostało zmienione w wyniku prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków (operat techniczny P.1219.2021.7758). Nieruchomość stanowi własność dłużnika Bednarski Artur  w całości.  
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:        38 200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:               28 650,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.