komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 25-01-2024

Druga licytacja Skomielna Czarna

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza 
nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. 
o godz.14.30 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 20 odbędzie się
D R U G A    L I C Y T A C J A   
nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 767/6 o powierzchni 0,0800 ha  położonej 
w miejscowości Skomielna Czarna, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie. Częścią składową przedmiotowej nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem wkomponowanym w bryłę budynku, oznaczony numerem porządkowym 445. Działka ewidencyjna nr 767/6 o pow. 0,08 ha. położona 
w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz otwartych terenów użytkowanych rolniczo od strony północno-wschodniej o kształcie regularnym, prostokątnym. Oznaczenie nieruchomości oraz stan własności nieruchomości ujawnione  w księdze wieczystej są zgodne z danymi ewidencji gruntów . Istnieje niewielka różnica pomiędzy powierzchnią ujawnioną w księdze wieczystej ( 0,0770 ha ) , a powierzchnią ujawnioną w ewidencji gruntów  ( 0,08 ha ) . W wycenie zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjęto powierzchnię zawartą w rejestrze gruntów . Nieruchomość znajduje się w terenie o znacznych deniwelacjach, mocno nachylona w kierunku południowo - zachodnim, w wyniku wykonanych prac ziemnych ukształtowana tarasowo. Działka nieogrodzona. Podjazd do garażu, opaska wokół budynku oraz taras ziemny przed budynkiem o nawierzchni z kostki betonowej. Przy południowo-wschodniej granicy znajduje się drewniana wiata na drzewo opałowe. W pozostałej części działki teren biologicznie czynny stanowiący zieleń ozdobną niską i średnią. Działka posiada pełny dostęp do sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa z ujęcia lokalnego, z którego korzystają łącznie trzy nieruchomości (uwaga: okresowo w lecie występują braki wody), na działce dodatkowo znajduje się studnia (uwaga: woda w studni nie została poddana badaniom, prawdopodobnie nie nadaje się do spożycia, wykorzystywana jest do celów gospodarczych), kanalizacja sanitarna komunalna w drodze (możliwość przyłączenia), na działce przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Przez południowo - wschodni narożnik działki przebiega droga dojazdowa do sąsiedniej działki nr 767/7 (zgodnie z treścią służebności ujawnionej w dziale III księgi wieczystej), nawierzchnia z kostki betonowej i płyt ażurowych betonowych, powierzchnia zajęta pod drogę wynosi 36 m2. Przez południowo - zachodni narożnik działki przebiega droga dojazdowa do sąsiedniej działki nr 767/5 (zgodnie z treścią służebności ujawnionej w dziale III księgi wieczystej), nawierzchnia gruntowa nieurządzona, powierzchnia zajęta pod drogę wynosi 36 m2. Dojazd do przedmiotowej nieruchomości z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej po drogach wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej w granicach działek ewidencyjnych nr 702 i 780 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Tokarnia, brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej), nr 781/2 (objętej KW nr KR1Y/00086064/3 będącej własnością osób fizycznych - brak tytułu prawnego do korzystania z tej drogi) oraz służebnością gruntową opisaną w dziale I Sp. księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości tj. po działkach nr 767/13 i 767/14 pasem o łącznej szerokości 4 m (nawierzchnia częściowo utwardzona, pasy betonowe i płyty ażurowe). W centralnej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z mieszkalnym poddaszem. Na parterze znajdują się: wiatrołap, hol. pokój dzienny, kuchnia, wc, schody, kotłownia, garaż. Z pokoju dziennego wyjście na taras zewnętrzny. Wejście na poddasze z pokoju dziennego schodami 
o konstrukcji drewnianej policzkowej. Na poddaszu znajdują się hol, trzy pokoje i łazienka. Układ funkcjonalny 
 i architektura budynku dobre. Wiek budynku 20 lat, jakość wykonawstwa dobra, standard oraz stan techniczny użytych materiałów dobry i bardzo dobry. Elementy budynku są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń. Stan techniczny budynku dobry/przeciętny. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia wynikające z użytkowania szczególnie mechaniczne. Elementy wymagają konserwacji. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Stoch-Jantos Maria  
i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach 
nr KR1Y/00070013/6 .
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:          512 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:      341 333,33 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.          
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych .Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.