komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 23-01-2024

Pierwsza lictracja Rudnik

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 
że w dniu 06 marca 2024 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudnik, gmina Sułkowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie i opisanej jako dz. ewid. nr 291/6 oraz dz. ewid. nr 292/2. . Nieruchomość
w skład której wchodzą przedmiotowe działki ewidencyjne nr 291/6 i 292/2, stanowi funkcjonalną całość 
o łącznej powierzchni 463 m². Nieruchomość niemal w całości zabudowana jest budynkiem piekarni 
i posiada pełny dostęp do sieci urządzeń infrastruktury technicznej - sieci energetycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej gminnej. Budynek, będący częścią składową przedmiotowej nieruchomości, w części posiada 3 kondygnacje – przyziemie, parter oraz poddasze, w części północnej – 1 kondygnację - przyziemie z tarasem na stropodachu. Na poziomie przyziemia oraz na parterze znajdują się pomieszczenia produkcyjno – magazynowe z zapleczem administracyjno -socjalnym. Na poddaszu przewidziano pomieszczenia biurowo – socjalne. Otoczenie bezpośrednie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej służebnością drogi po działce nr 292/1, szlakiem utwardzonym nawierzchnią asfaltową. W obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych (...) - uchwała nr I/330/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z 30 października 2014 r. (D.U.W.M z 24 listopada 2014 r., poz. 6742), przedmiotowa nieruchomość położona jest w całości na obszarze  – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika BURNOS Sp. z o.o. i  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00074432/7.


Nieruchomość  oszacowana jest na kwotę:                                                                     817 000,00    zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                                                612 750,00    zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.  Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku sprzedaży nieruchomości zostanie wystawiona faktura - sprzedaż zwolniona z VAT.