komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 03-01-2024

Pierwsza licytacja nieruchomości Jasienica

 
OBWIESZCZENIE
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29 luty 2024r. o godz.14.30 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 18 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jasienica, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00013225/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1468/2 o powierzchni 0,0574 ha. Częścią składową przedmiotowej nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczony numerem porządkowym 206 murowany dwukondygnacyjny, podpiwniczony, rok zakończenia budowy 1990, powierzchnia zabudowy: 84 m2. Nieruchomość znajduje się w terenie  zabudowy wiejskiej, tj. obejmują istniejącą zabudowę zagrodową, jednorodzinną, mieszkaniowo–usługową oraz istniejące enklawy zabudowy letniskowej oraz tereny sąsiadujące i predysponowane dla lokalizacji tego typu zabudowy. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren w granicach działki znacznie nachylony 
w kierunku północnym. W południowej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny nr 206, 
w pozostałej części działki teren biologicznie czynny, porośnięty głównie niską i średnią zielenią ozdobną. Teren działki częściowo ogrodzony – ogrodzenie sąsiednich nieruchomości wzdłuż wschodniej oraz zachodniej granicy przedmiotowej działki. Nieruchomość posiada pełny dostęp do sieci urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci gazowej, sieci wodociągowej z ujęcia lokalnego w lesie, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej z linii napowietrznej, wraz z wykonanymi przyłączami do budynku. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej urządzoną w granicach działek ewidencyjnych: nr 1430 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Myślenice, brak informacji o księdze wieczystej – prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny drogi), nr 546/1 (własność PGW – Wody Polskie), nr 1431/1 oraz nr 1436 (we współwłasności osób fizycznych – bez tytułu prawnego do przejazdu, działki objęte księgą wieczystą nr KR1Y/0008161/1), nr 1357 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Myślenice, gospodarujący: Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej – prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny drogi), nr 1431/2 (wg rejestru gruntów współwłasność osób fizycznych – bez tytułu prawnego do przejazdu, brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej, działka objęta AWZ) 
oraz nr 1458 (we własność osób fizycznych – bez tytułu prawnego do przejazdu, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00076886/8).   Stan techniczny budynku przeciętny, do częściowego remontu generalnego. Łazienka oraz kuchnia na parterze zostały w całości wyremontowane – standard użytych materiałów przeciętny/dobry. 
Właścicielem tej nieruchomości jest Basiura Beata zam. 32-400 Myślenice, Jasienica 206 w całości.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   404 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę:   303 000,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.