komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 03-01-2024

Pierwsza licytacja Jasienica

 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 lutego 2024 r. 
o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 20 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
Nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jasienica nr 418, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, obejmującej prawo własności działki ewidencyjnej nr 1690 o powierzchni 0,1135 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KW KR1Y/00074651/8. Najbliższe otoczenie omawianej lokalizacji stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezagospodarowane, tereny upraw rolnych, zieleni, pojedyncza zabudowa usługowo – handlowa i użyteczności publicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zakład tartaku, co wiąże się z uciążliwościami i hałasem. Dojazd do nieruchomości odbywa się wewnętrzną drogą ogólnodostępną o nawierzchni asfaltowej, której gospodarzem jest Gmina (działka nr 1688), oraz częściowo przy wjeździe na drogę powiatową stanowi własność innych osób fizycznych (działka nr 1698). Dostęp do drogi publicznej nieuregulowany prawnie. Rejon przedmiotowej nieruchomości uzbrojony jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną, teletechniczną.Na działce ewidencyjnej nr 1690 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny nr 418 w zabudowie wolnostojącej. Budynek zgodnie z pismem potwierdzającym z dnia 05-03-2010 r., jest przyjęty do użytkowania, został zrealizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z 2007 roku. Dane dotyczące powierzchni budynku w pozwoleniu nie są zgodne ze stanem faktycznym. Obiekt parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, z garażem w bryle budynku. Obiekt posiada przestronny taras. Budynek wyposażony w instalacje: wodną (z sieci gminnej oraz dodatkowo na działce studnia z hydroforem), kanalizacyjną (gminną), elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o. z pieca na paliwo stałe z podajnikiem (kaloryfery panelowe), w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe, teletechniczną. W salonie znajduje się kominek. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Na poziomie piwnic znajdują się pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia. Wysokość piwnic zróżnicowana (od ok. 1,5m do ok. 2,2m). Powierzchnia piwnic wynosi 27,50 m2. Na poziomie parteru znajdują się następujące pomieszczenia: garaż, przedsionek z komunikacją pokój, salon, łazienka, schody, wc pod schodami, kuchnia, przedpokój, wiatrołap. Na poziomie poddasza znajdują się następujące pomieszczenia: komunikacja, pokój i łazienka do wykończenia, dwa pokoje i garderoba. Razem powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi: 161,64 m2 (bez powierzchni piwnic). Działka widokowa, położona w obszarze o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, po przeprowadzonej niwelacji ze względu na występowanie dużych spadków, nieogrodzona. Podjazd utwardzony. Teren częściowo zagospodarowany zielenią pielęgnowaną, krzewami i drzewami ozdobnymi, w pozostałej części porośnięty trawą. Na działce znajduje się nieczynne szambo. Przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M3 – tereny zabudowy wiejskiej. Właścicielem tej nieruchomości jest Zając Krzysztof oraz Mroczek Barbara Jasienica  w udziałach po 1/2 części.
 
 
 
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                544 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                        408 000,00zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.