komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 16-10-2023

Pierwsza licytacja uproszczona Poręba

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka 
Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 10136 kpc, w zw. z art.864 kpc, że  w dniu 18 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A 
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poręba, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 209/2 o powierzchni 1,47 ha 
z drzewostanem leśnym, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach prowadzi księgę wieczystą numer KR1Y/00087781/2.Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w północno-zachodniej części miejscowości Poręba. W otoczeniu nieruchomości las. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi gruntowej - działka ewidencyjna nr 213 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Myślenice, brak informacji o księdze wieczystej – prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny drogi, w granicach działki występuje wyłącznie klasoużytek dr – drogi). Fizyczny dojazd do nieruchomości drogą gruntową w dobrym stanie możliwy jest od strony zachodniej z Myślenic oraz od strony wschodniej ze wsi Poręba. Działka położona jest w całości w terenie lasów oraz w całości położona w terenach osuwisk nieaktywnych. Wg rejestru gruntów w granicach działki występują wyłącznie grunty leśne klasy IV. Kształt działki nieregularny. Teren w granicach działki nachylony w kierunku północno-wschodnim. Wzdłuż północnej granicy, przez teren działki nr 209/2 przepływa ciek wodny - dopływ spod Łysówki. Dominującym gatunkiem występującym na terenie przedmiotowej działki jest jodła w wieku ok. 60-85 lat. Pojedynczo występują takie gatunki jak sosna, buk, świerk, dąb, brzoza w wieku ok. 60-75 lat. Zadrzewienie na poziomie 0,8. Klasa bonitacji II. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników Hanula Mariusz 
i Hanula Jadwiga po 1/2 części i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00087781/2.
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 248 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 186 000,00 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.