komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 21-09-2023

Pierwsza licytacja Myślenice

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że 
w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz.13.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 20  odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    
1/ nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, składającej się z lokalu mieszkalnego nr 23 
o powierzchni użytkowej 73,80 m2, z którym związany jest udział 7380/190033 części nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego 9 w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie  dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach posiada założona księgę wieczystą nr  KR1Y/00084404/5.
Właścicielem tej nieruchomości jest Kasprzyk-Skrzynecka Renata  w całości. 
Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, składająca się z lokalu mieszkalnego nr 23 o powierzchni użytkowej 73,80 m2, z którym związany jest udział 7380/190033 części nieruchomości wspólnej 
znajduje się na III piętrze budynku wielorodzinnego pięciokondygnacyjnego, jednoklatkowego nr 9 
przy ul. Ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego w Myślenicach. Budynek wybudowany w latach 2012-2013. 
Lokal składa się z przedpokoju, łazienki, pokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym i antresoli 
o łącznej powierzchni użytkowej 73,80 m2.  Do lokalu przynależą dwa balkony w tym: balkon dostępny 
z kuchni oraz balkon dostępny z antresoli. Wejście na poziom antresoli ażurowymi, drewnianymi schodami. 
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 7380/190033 części nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali .
Stan wykończenia i wyposażenia lokalu - dobry. 
W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny niezabudowane, w niewielkiej odległości tereny usług publicznych (szkoła, przedszkole, plac zabaw, kościół, urzedy administracji, placówki usługowo-handlowe). Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej tj. ul. Ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego.
 
2/ loklu niemieszkalnego nr G1 stanowiącego odrębną nieruchomość, z którym związany jest udział 46236/190033 części w nieruchomości wspólnej położonego w budynku mieszkalnym nr 9 przy ul. Ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego w Myślenicach, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie.
Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IV  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego 
w Myślenicach o nr KR1Y/00084305/1. 
Właścicielem tej nieruchomości jest Kasprzyk-Skrzynecka Renata w udziale  1/16 części prawa własności  nieruchomości. 
 
Lokal niemieszkalny nr G1 będący odrębną nieruchomością stanowi halę garażową podziemną wielostanowiskową o powierzchni użytkowej 462,36 m2, położony jest w budynku mieszkalnym nr 9  
przy ul. Ppłk. Jana Dunin-Brzezińskiego w Myślenicach. Na podstawie udziału 1/16 części prawa współwłasności, w ramach umowy quad-usum przyznano Pani Kasprzyk-Skrzyneckiej Renacie wyłączne prawo do korzystania z miejsca parkingowego nr 15 zlokalizowanego w w/w  hali garażowej.  Ze względu na ukształtowanie terenu, część lokalu znajduje się na poziomie parteru część poniżej poziomu terenu. Wjazd do hali garażowej na poziomie parteru bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej.  
 
1/ Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej wpisana w KR1Y/00084404/5 oszacowana 
jest na kwotę:                                                                                                        606 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi :
trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę:                                                                    454 500,00 zł.
 
2/ Nieruchomość niemieszkalna wpisana w KR1Y/00084305/1 (hala garażowa) w udziale 1/16 części oszacowana jest na kwotę:                                                                                                       38 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi :
trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę:                                                                       28.500,00 zł.
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.          Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych .Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.