komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 24-04-2023

Druga licytacja Raciechowice


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 983 kpc, że w dniu  07 czerwca 2023 r. o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się :
D R U G A    L I C Y T A C J A   

nieruchomości położonej w miejscowości Raciechowice, gmina Raciechowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 369
o powierzchni 0,91ha oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki ewidencyjnej nr 483/7
o pow. 0,0787 ha . Działka ewidencyjna nr 483/7 oznaczona jest nr porządkowym Raciechowice 37. Budynek parterowy z nieużytkowym strychem, podpiwniczony w ok. 1/2 części. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 146m2. Budynek został wybudowany w tradycyjnej technologii murowanej. Działka ta posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej urządzonej po działce ewidencyjnej nr 451 (wg rejestru gruntów własność Gminy Raciechowice, brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej). Wg rejestru gruntów działka w całości użytkowana jako grunty rolne zabudowane. W południowej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny. Działka zaniedbana, nieogrodzona oraz porośnięta pojedynczymi drzewami, krzewami oraz roślinnością trawiastą. Przez północną część działki przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej. Przez północną oraz zachodnią część działki przebiega sieć wodociągowa. Przy wschodniej ścianie budynku szambo ( brak dostępu do sieci kanalizacji sanitarnej gminnej).Działka nr 369 to działka niezabudowana. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Wg rejestru gruntów działka użytkowana jako grunty łąk trwałych klasy IV i V oraz grunty leśne klasy IV. Kształt działki nieregularny. Teren działki nachylony w kierunku północnym, w części północnej stroma skarpa. Część rolna odłogowana, część leśna stanowi las mieszany o przeciętnej wartości użytkowej drzewostanu. Oznaczenie działki nr 369 ujawnione w ewidencji gruntów nie jest zgodne z księgą wieczystą , zgodnie z mapą do celów prawnych tj. wykazem synchronizacyjnym działka ewidencyjna nr 369 odpowiada pgr 203/1, pgr 203/2, pgr 204/1. Istnieje istotna rozbieżność pomiędzy łączną powierzchnią nieruchomości ujawnioną w księdze wieczystej (1,3265 ha) , a danymi ewidencji gruntów ( 0,9887 ha - suma powierzchni działek ewidencyjnych nr 369  i nr 483/7).Nieruchomość stanowi współwłasność dłużnika: Tomana Mateusz i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach z/s w Dobczycach o nr KR2Y/00012547/1 w udziale
1/2 prawa własności .

Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania  w udziale dłużnika po 1/2 prawa własności :

dz. nr 483/7 o pow. 0,0787 ha:   cena oszacowania:  88.500,00 zł   cena wywołania:       59 000,00 zł.

dz. nr 369 o pow. 0,91 ha :        cena oszacowania:   24.950,00 zł cena wywołania:         16 633,34zł.

Łączna kwota oszacowania w/w nieruchomości wynosi 113.450 złotych

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.