komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 13-04-2023

Pierwsza licytacja Jawornik

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  25 maja 2023 r. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się:
                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A  
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jawornik, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z działek ewid. nr 795/6 o pow. 0,1576 ha oraz nr 1090 o pow. 0,03 ha. objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00018400/4 oraz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jawornik, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie składającej się z działki ewidencyjnej nr 795/4
o powierzchni 0,0309 ha. objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00074187/4.
Częściami składowymi działki nr 795/6 jest:
- murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony budynek mieszkalny z lat 80-tych o pow. użytkowej 89,7 m2. oznaczony numerem porządkowym Jawornik 41,  w którym na parterze mieści się kuchnia, łazienka, trzy pokoje, korytarz oraz dwa pomieszczenia gospodarcze, na poziomie piwnic kotłownia i pomieszczenie gospodarcze.
Budynek kwalifikuje się do remontu. Do budynku mieszkalnego dobudowany warsztat o pow. 13,68 m2
oraz drewniano-murowany budynek gospodarczy, tj. podpiwniczona, drewniana stodoła z murowanymi słupami
oraz dobudowanymi pomieszczeniami gospodarczymi, posadowiony w granicy działki. Na działce nr 795/3 będącej własnością innej osoby fizycznej - drewniana przybudówka. Przedmiotowa nieruchomość działka nr 795/6 znajduje się w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej-zagrodowej i jednorodzinnej w całości, kształt działki nieregularny,
z południowym nachyleniem, działka nieogrodzona. Nieruchomość uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową gminną, gazową oraz kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość jest obciążona służebnościami drogi i mediów na rzecz działek sąsiednich. Działka nr 1090 to nieruchomość niezabudowana, rolna z przewagą użytków zielonych o kształcie zbliżonym do równoległoboku, zadrzewiona i zakrzewiona. Przedmiotowa nieruchomość stanowi w całości własność dłużnika: Pietrzyk Grażyna  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00018400/4.
Działka ewidencyjna nr 795/4 o powierzchni 0,0309 ha. położona w miejscowości Jawornik, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie i opisana jest jako nieruchomość gruntowa niezabudowana
o wydłużonym kształcie. Otoczenie bezpośrednie działki stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa,
a także grunty niezabudowane - użytkowane rolniczo oraz zadrzewione i zakrzewione. Przedmiotowa działka przylega bezpośrednio do drogi o nawierzchni asfaltowej urządzonej po działce ewidencyjnej nr 992 (wg rejestru gruntów własność Gminy Myślenice - brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej). Teren działki nachylony w kierunku południowym. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna. Działka stanowi drogę wewnętrzną dojazdową z drogi publicznej do nieruchomości przyległych. Przedmiotowa nieruchomość stanowi w udziale 1/4 części własność dłużnika: Pietrzyk Grażyna i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach pod nr KW nr KR1Y/00074187/4.

Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania:

Działki objęte KW nr KR1Y/00018400/4

- działka ewid. nr 795/6 oszacowana jest na kwotę   281 800,00  zł     cena wywołania wynosi            211 350,00  zł.
- działka ewid. nr 1090 oszacowana jest na kwotę        6 100,00  zł      cena wywołania wynosi                4 575,00 zł .

Działka objęta KW nr KR1Y/00074187/4

- wartość udziału dłużnika w działce nr  795/4  oszac. na kwotę 5 200,00zł  . Cena wywoł. wynosi 3/4   wartości

 oszac. tj. kwotę:  3 900,00 zł .
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.