komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 29-03-2023

Pierwsza licytacja Brzezowa


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu  17 maja 2023 r. o godz.13:30 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    
Nieruchomości położonej w miejscowości Brzezowa, gmina Dobczyce, powiat myślenicki, województwo małopolskie opisanej jako działka ewidencyjna nr 341/8 o powierzchni 0,1016 ha. Częściami składowymi przedmiotowej nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny oraz dwa budynki niemieszkalne (gospodarcze). W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane częściowo użytkowane rolniczo, częściowo zadrzewione
i zakrzewione. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni szutrowej urządzonej po działce ewidencyjnej nr 273/3 (własność Gminy Dobczyce, objęta księgą wieczystą)
oraz alternatywny, pośredni - drogą gruntową o nawierzchni utwardzonej w śladzie kół urządzoną
w granicach działkach ewidencyjnych nr 338/4 oraz nr 341/7, na podstawie prawa służebności przejazdu
i przechodu ujawnionego w dziale I-Sp. przedmiotowej księgi wieczystej, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych numerami działek: 341/6, 339/1, 339/2, 339/3 oraz 388/1.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (niemal w całości),  terenów istniejącej zabudowy położonej w strefach związanych z występowaniem osuwisk aktywnych ciągle i okresowo (niewielka, zachodnia część działki).
Uwaga: Przez północno-wschodnią część działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka ewidencyjna nr 341/8 o powierzchni 0,1016 ha. Wg rejestru gruntów w granicach działki występują grunty orne klasy IV oraz grunty rolne zabudowane. Kształt działki nieregularny. Teren w granicach działki nachylony w kierunku południowym, częściowo ogrodzony – ogrodzenie w części frontowej z metalowych przęseł, ogrodzenie przed budynkiem z desek oraz siatki. W centralnej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny oraz dwa budynki niemieszkalne (stodoła oraz szopa). W zachodniej części działki przed stodołą (od strony południowej) znajduje się mur oporowy oraz szambo. Nieruchomość posiada dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz kanalizacyjnej komunalnej (przebieg mediów
w drodze, dodatkowo sieć kanalizacyjna przebiega w bliskim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości przez działkę ewidencyjną nr 341/9 oraz projektowana jest sieć gazowa – przebieg w drodze). Do budynku mieszkalnego doprowadzony jest przyłącz sieci elektroenergetycznej (z linii napowietrznej). Zgodnie
z wpisem w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości działka ewidencyjna nr 341/8 obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie przeprowadzenia mediów (przyłącz sieci wodociągowej i elektrycznej) do działki władnącej nr 341/9 w sposób wskazany przez właściwy zakład wodociągowy i energetyczny na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Brzezowej, gmina Dobczyce.
Budynek mieszkalny jednorodzinny położony jest w granicach działki ewidencyjnej nr 341/8
w miejscowości Brzezowa o numerze ewidencyjnym 167. Powierzchnia zabudowy budynku zgodnie
z informacją z kartoteki budynku oraz z pomiarem graficznym z mapy serwisu geoportal.gov.pl wynosi
79 m2. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym w całości podpiwniczonym. Konstrukcja budynku murowana. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu z dachówki cementowej. Stolarka okienna skrzynkowa drewniana. Stolarka drzwiowa drewniana starego typu. W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Tynki ze ścian zewnętrznych odpadają dużymi płatami i na znacznych powierzchniach. Ściany wewnętrzne budynku zawilgocone, widoczne naloty pleśni na ścianach i suficie. Na dachu występują wygięcia i pofalowania, liczne przecieki, konstrukcja dachu wymaga generalnej naprawy, miejscowo zapadnięta konstrukcja oraz fragment pokrycia dachowego. Budynek w stanie nadającym się do rozbiórki lub kapitalnego remontu.

Uwaga: Rozbiórka przedmiotowego budynku mieszkalnego może okazać się niemożliwa lub znacznie utrudniona ze względu na konstrukcję sąsiedniego budynku mieszkalnego posadowionego w granicach działki nr 338/2, która oparta jest częściowo na przedmiotowym budynku (wspólna ściana nośna budynków w granicy działek nr 338/2 i nr 341/8). Wszelkie prace zmierzające do rozbiórki przedmiotowego budynku mieszkalnego będą niebezpieczne dla konstrukcji sąsiedniego budynku. Zagrożenie konstrukcji dodatkowo potęguje awaryjny stan techniczny budynku.
Budynek niemieszkalny (szopa) posadowiony w centralnej części działki (od południowo-zachodniej strony budynku) oznaczony w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 163. Konstrukcja budynku drewniana, pokrycie dachu z blachy. Budynek w słabym stanie technicznym, nadającym się do rozbiórki.
Budynek niemieszkalny (stodoła) posadowiony w północno-zachodniej części działki oznaczony
w kartotece budynków numerem ewidencyjnym 154. Konstrukcja budynku mieszana drewniano-murowana z pustaków żużlobetonowych. Dach dwuspadowy, przykryty dachówką betonową. Uwaga: Stodoła częściowo posadowiona jest w granicach sąsiedniej działki nr 272/1. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Leśniak Artur i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach
o numerze KR2Y/00022129/8 w całości .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:             137 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:         102 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.