komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 28-03-2023

Pierwsza licytacja Tenczyn

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza
nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 maja 2023r.
o godz.13.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    
Nieruchomości położonej w miejscowości Tenczyn o nr porządkowym 689, gmina Lubień, powiat myślenicki, województwo małopolskie opisanej jako działka ewidencyjna nr 7417/7 o pow. 350 m2. Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 7417/7 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, składającym się z parteru, piętra i użytkowego poddasza. Obiekt zrealizowany w latach 80- tych XX wieku. Parter budynku
o konstrukcji murowanej, piętro i poddasze o konstrukcji drewnianej. Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Wewnątrz ściany pokryte drewnem lub powłokami malarskimi, w łazience częściowo płytki ceramiczne. Na podłogach w zależności od pomieszczenia: drewno, płytki ceramiczne, lastrico, wykładziny. Schody wewnętrzne o konstrukcji lekkiej drewnianej. Łazienka i WC wyposażone w biały montaż.
Obiekt nie jest ogrzewany. W budynku instalacje: wodna (ze studni na działce, siec gminna przebiega w sąsiedztwie), kanalizacyjna (szambo na działce), elektryczna, gazowa (przyłącze przy budynku). Razem powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: 94,01 m2. Teren działki płaski, ogrodzony ogrodzeniem z siatki w stalowych ramach z bramą wjazdową. Zagospodarowany zielenią niską oraz krzewami i drzewami ozdobnymi, częściowo utwardzony. Na działce znajduje się również garaż blaszany. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w obszarze  terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ponadto działka znajduje się  w strefie orientacyjnej granicy głównych zbiorników wód podziemnych: - GZWP nr 445 - 'Zbiornik warstw Magura'.Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Szot Renata i posiada założoną księgę wieczystą
w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00080607/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:             370 000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:            277 500,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.