komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 16-03-2023

Pierwsza licytacja Zawada


O B W I E S Z C Z E N I E
     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza
nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11 maja 2023r.
o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    
nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zawada, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie, objętej księgą wieczystą numer KR1Y/00014973/3, składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 171 o powierzchni 0,14 ha oraz o nr 386 o pow. 0,10 ha.
Działka nr 171  położona jest w otoczeniu terenów zadrzewionych i zakrzewionych, w niewielkiej odległości
od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, położona w strefie zagrożenia zalewami i podtopieniami. Powierzchnia działki nr 171 wynosi 0,14 ha. Według rejestru gruntów działka stanowi łąkę klasy V (0,09 ha), grunty pod rowami (0,01 ha) oraz las klasy IV (0,04 ha). Działka położna jest na granicy wsi Zawada i Siepraw, w odległości ok. 150 m
od drogi publicznej – brak dojazdu zarówno prawnego jak i faktycznego do działki. Przez działkę przechodzi rów melioracyjny. Kształt nieregularny, teren płaski. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej.
Działka nr 386  położona jest w otoczeniu terenów zadrzewionych i zakrzewionych oraz terenów rolnych,
w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w strefie zagrożenia zalewami i podtopieniami. Nieruchomość znajduje się w obszarze  terenów lasów – w całości, terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo zagrodowe, usługi turystyczne, usługi publiczne oraz z przeznaczeniem dopuszczalnym pod obiekty infrastruktury technicznej, obiekty gospodarcze, obiekty małej architektury, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe i parkingi, uprawy ogrodowe, zieleń urządzoną. Minimum 60% powierzchni działki znajdującej się na terenach budowlanych należy urządzić jako przestrzeń biologicznie czynną, terenów rolnych z podstawowym przeznaczeniem pod grunty orne, trwałe użytki zielone, sady, ogrody oraz przeznaczeniem dopuszczalnym pod zadrzewienia, terenowe urządzenia rekreacyjne (ścieżki, szlaki turystyczne), drogi dojazdowe do pól, drogi rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Obowiązuje zakaz zabudowy, w tym siedliskowej, terenów zieleni o funkcjach ekologicznych z podstawowym przeznaczeniem pod ochronę cieków i oczek wodnych, zapewniającą ciągłość ekologiczną w przestrzeni i ochronę różnorodności biologicznej, tereny podmokłe, murawy trawiaste, zadrzewienia i zalesienia oraz przeznaczeniem dopuszczalnym pod sady, terenowe urządzenia rekreacji, drogi dojazdowe, ścieżki rowerowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, obiekty małej architektury oraz terenów lasów i przeznaczonych do zalesień z podstawowym przeznaczeniem pod lasy i tereny przeznaczone do zalesienia oraz przeznaczeniem dopuszczalnym pod obiekty obsługi gospodarki leśnej, ścieżki, szlaki turystyczne, drogi rowerowe, obiekty małej architektury służące turystyce.  Powierzchnia działki wynosi 0,10 ha, wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako las klasy V. Działka położna jest w odległości ok. 50 m od drogi publicznej – brak dojazdu zarówno prawnego jak i faktycznego do działki. Granicą wschodnią oraz północną działka przylega do niewielkiego cieku wodnego.  Kształt działki nieregularny, teren płaski. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej.Służebności gruntowe, ujawnione w działach I-Sp. oraz III księgi wieczystej nie dotyczą przedmiotowych działek gruntu.
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Szymański Zbigniew i posiada założoną księgę wieczystą
w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00014973/3.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania:
- dz. ewidencyjna nr 171 cena oszacowania:7 200,00 zł.     cena wywołania:5 400,00 zł.
- dz. ewidencyjna nr 386 cena oszacowania:8 700,00 zł.      cena wywołania:6 525,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.