komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 20-02-2020

Pierwsza licytacja Dobczyce


                                                  O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25 marca  
2020 r. o godz.14.00  sala 20 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  odbędzie się:
                                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
nieruchomości położonej w miejscowości Dobczyce składającej się z działek  ewidencyjnych
nr 343/3 i nr 343/4.Działka nr 343/3 o powierzchni 2000 m 2 na której posadowiony
jest budynek mieszkalny jednorodzinny o numerze porządkowym 15 c o powierzchni użytkowej 261, 15 m 2 . Budynek częściowo podpiwniczony , parterowy z poddaszem  
z możliwością adaptacji na cele mieszkalne .Działka nr 343/4 jest to nieruchomość niezabudowana o powierzchni 14159 m 2 .Zgodnie z danymi z ewid.grunt.i budyn. działka ewidencyjna nr 343/2 o pow.1,6159 ha , została podzielona  na działki  nr 343/3 i 343/4
i posiadają  bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość stanowi własność dłużników:Rozwadowski Waldemar oraz  Rozwadowska Janina i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach
nr KR2Y/00028176/4.
Działka nr 343/3  oszacowana jest na kwotę:                                                 592.000,00 zł.
Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 3/4 wartości oszac. tj. kwotę:      444.000,00 zł.
Działka nr 343/4  oszacowana jest na kwotę:                                                  62.000,00  zł.
Cena wywoławcza w tej licytacji wynosi 3/4 wartości oszac. tj. kwotę:        46.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie
od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organyUbezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Jeżeli nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw / Dz. U. poz.585 /.W związku zprzepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdujązastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi .
Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art.4 cytowanej w/w ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa , może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.