komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 20-02-2020

Pierwsza licytacja nieruchomości Sułkowice

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka
Kancelaria Nr III zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,
że w dniu 4 marca  2020 r. o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  sala 27
odbędzie się:
                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
nieruchomości  położonej w miejscowości Sułkowice składającej się z działki nr 1130/4
o powierzchni 0,0750 HA, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
przy ulicy Zagumnie 136. Budynek mieszkalny murowany w technologii tradycyjnej , trzykondygnacyjny (piwnice,parter,poddasze).Nieruchomość nie posiada prawnie zabezpieczonego dostępu do drogi publicznej. Dojazd od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej ( ulica Zagumnie ) wewnętrzną drogą o nawierzchni żwirowej , urządzoną
po działkach prywatnych . Nieruchomość   stanowi własność dłużnika: Dzidek Andrzej
i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00047880/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                           248.000 ,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                      186.000,00  zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny podając sygn. akt sądowych I Co 474/18. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959
z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych