komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 16-10-2023

Pierwsza licytacja uproszczona Myślenice

O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, w zw. z art. 864 kpc, że w dniu  25 stycznia 2024 r. o godz. 11-tej w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A
 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 696 o pow. 0,0933 ha. położonej w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie posiadająca założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Myślenicach nr KR1Y/00078578/0. Przedmiotowa nieruchomość położna jest w północnej części miasta Myślenice, w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogi krajowej nr 7 popularnie zwanej „Zakopianką“. Działka nr 696 posiada zapewniony prawny dostęp do drogi publicznej – droga krajowa nr 7. Fizyczny dojazd 
do działki jest możliwy poprzez zjazd z drogi krajowej nr 7 (w kierunku Krakowa), dalej na odcinku ok. 30 m szlakiem drożnym częściowo o nawierzchni szutrowej w śladzie kół, bez urządzonego zjazdu na działkę. Nieruchomość położona jest w przeważającej części w terenie dróg publicznych – droga główna ruchu przyspieszonego docelowo droga ekspresowa. Dla północnej części przedmiotowej działki ewidencyjnej 
nr 696 nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a wyłącznie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, zgodnie z którym działka w północnej części położona jest w całości w terenach zieleni nieurządzonej.  Wg rejestru gruntów 
w granicach działki w przeważającej części występują grunty orne klasy IVb oraz łąki trwałe klasy IV, 
w niewielkiej części grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. Kształt działki przypomina prostokąt. Teren w granicach działki porośnięty jest roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewiony 
i zakrzewiony młodym drzewostanem samosiewnym o niskiej wartości użytkowej. Teren w granicach działki głównie nachylony jest w kierunku północnym. W północnej części działki znajduje się 
rów melioracyjny. Przez centralną część działki w osi wschód-zachód przebiega projektowana sieć elektroenergetyczna oraz projektowana sieć kanalizacji.W bliskim sąsiedztwie południowej granicy działki przebiega projektowana sieć telekomunikacyjna. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: 
Piechowski Karol  w udziale 1/2 części prawa własności nieruchomości  i posiada założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00078578/0.
 
Nieruchomość w udziale 1/2 części oszacowana jest na kwotę: 73 250,00 zł.
 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi :
trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę:                                                                    54 937,50 zł.
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. 
Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.