komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 05-10-2023

Pierwsza licytacja Tokarnia

 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza 
nr III w Myślenicach zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  29 listopada 2023 r. 
o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27  odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tokarnia, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, województwo małopolskie. Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr 3510 o pow. 0,15 ha, nr 5287
 o pow. 0,20 ha, nr 5305 o pow. 0,18 ha, nr 5178 o pow. 0,1600 ha, nr 5160 o pow. 0,08 ha, nr 5384 o pow. 0,13 ha, 
nr 5419 o pow. 0,15 ha, nr 6295 o pow. 0,01 ha oraz działek ewidencyjnych nr 6282/2 o pow. 0,06 ha i nr 6282/4 
o pow. 0,0030 ha zabudowanych budynkiem mieszkalno-usługowym oznaczonym numerem porządkowym 
Tokarnia 662. 
Właścicielem tej nieruchomości jest Polaniak Walenty oraz Polaniak Krystyna  w udziale 1/1 na prawach wspólności ustawowej  majątkowej  małżeńskiej dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach prowadzi księgą wieczystą o nr KR1Y/00041605/1.
W celu uregulowania stanu prawnego ze stanem ewidencyjnym na zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej mgr inż. Kazimierz Cyrek Biegły Sądowy z zakresu geodezji sporządził dziewięć wykazów synchronizacyjnych tj: 
− wykaz synch. z dnia 09.11.2022 r.: działka nr 6295 odpowiada pgr 6283/3, 
− wykaz synch. z dnia 09.11.2022 r.: działka nr 5419 odpowiada pgr 6266/1, 
− wykaz synch. z dnia 08.11.2022 r.: działka nr 5384 odpowiada pgr 6119/1, 
− wykaz synch. z dnia 07.11.2022 r.: działka nr 5305 odpowiada pgr 6108/3, 
− wykaz synch. z dnia 04.11.2022 r.: działka nr 5287 odpowiada pgr. 6041, 6043/3, 
− wykaz synch. z dnia 04.11.2022 r.: działka nr 5178 odpowiada pgr. 6146, 6145/2, 
− wykaz synch. z dnia 26.10.2022 r. działka nr 5160 odpowiada pgr. 6161/1, 
− wykaz synch. z dnia 07.10.2022 r. działka nr 3510 odpowiada pgr. 6027, 6028, 
− wykaz synch. z dnia 23.01.2023 r. działki nr 6282/2 i nr 6282/4 odpowiadają pgr. 6277/21. 
 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości Tokarnia, na obszarach o następującym przeznaczeniu: 
Działka nr 6295: 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w całości). Przez centralną część działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka ewidencyjna nr 6295 o powierzchni 0,01 ha. wg rejestru gruntów w granicach działki występują wyłącznie grunty pastwisk trwałych klasy V. Kształt działki zbliżony jest do trójkąta. Teren w granicach działki płaski, porośnięty roślinnością łąkową. W bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte roślinnością trawiastą, częściowo zadrzewione. W odległości ok. 50 m od działki przepływa potok Bogdanówka. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa. W bezpośrednim sąsiedztwie działki przebiega (w drodze) sieć kanalizacji sanitarnej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej urządzonej w granicach 6297 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Tokarnia). 
 
Działka nr 6282/2: 
MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej (w całości), Przez północną część działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka ewidencyjna nr 6282/2 o powierzchni o powierzchni 0,06 ha. wg rejestru gruntów w graniach działki występują tereny zabudowane na gruntach pastwisk trwałych klasy V. Kształt działki zbliżony do czworoboku. Północna i centralna część działki zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym oznaczonym numerem porządkowym Tokarnia 662. Budynek piętrowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Na parterze budynku prowadzona jest piekarnia. Na I piętrze znajdują się trzy pomieszczenia biurowe związane z prowadzoną piekarnią, natomiast pozostała część I piętra stanowi część mieszkalną. Poddasze budynku także może być wykorzystywane na cele mieszkalne. 
 
Działka nr 6282/4: 
KDZ – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej (w całości), o powierzchni 0,0030 ha. wg rejestru gruntów 
w granicach terenów zabudowanych na gruntach pastwisk trwałych klasy V. Kształt działki zbliżony do trójkąta prostokątnego. Działka przylega bezpośrednio do drogi o nawierzchni asfaltowej (własność Skarbu Państwa, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach). 
 
Działki nr 6282/2 oraz nr 6282/4 są wspólnie zagospodarowane i użytkowane wraz z działką nr 6282/3, która stanowi własność innego podmiotu. Działki posiadają pełny dostęp do sieci urządzeń infrastruktury technicznej. 
Działka nr 5419: 
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w całości), o powierzchni 0,15 ha. wg rejestru gruntów w granicach działki występuje wyłącznie grunt orny klasy V. Kształt działki lekko nieregularny przypomina dwa przylegające do siebie prostokąty. Teren w granicach działki nachylony w kierunku południowo-wschodnim, porośnięty roślinnością łąkową. W bezpośrednim sąsiedztwie działki tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Działka nie posiada w bliskim sąsiedztwie dostępu do mediów. Działka nie posiada dostępu do drogi. 
Działka nr 5160: 
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (przeważająca część działki), KDD – tereny dróg publicznych drogi dojazdowej. Przeważająca część działki ograniczona jest nieprzekraczalną linią zabudowy. Przedmiotowa działka o powierzchni 0,08 ha. wg rejestru gruntów w granicach działki występuje grunt orny klasy V. Kształt działki zbliżony do czworoboku. Teren w granicach działki płaski, porośnięty roślinnością trawiastą. Zgodnie z mapą topograficzną przez teren działki przebiega skarpa o nachyleniu w kierunku południowym. W odległości ok. 20 m od wschodniej granicy posadowiony jest słup podtrzymujący napowietrzną linię sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Działka nie posiada dostępu do drogi. 
Działka nr 5178: 
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (niemal cała powierzchnia działki), ZL – tereny lasów (niewielka, zachodnia część działki), KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej (niewielka, południowa część działki). Przez północną oraz południową część działki przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. Działka 
o powierzchni 0,1600 ha. wg rejestru gruntów w granicach działki w przeważającej części występują grunty pastwisk trwałych klasy V (0,11 ha) oraz grunty orne klasy V (0,05 ha). Kształt działki nieregularny. Teren w granicach działki znacznie nachylony w kierunku południowym. Południowa część działki użytkowana rolniczo, północna część działki zadrzewiona i zakrzewiona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi urządzonej w granicach działki ewidencyjnej nr 5167 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Tokarnia, brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej – prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny działki). Działka nie posiada dostępu do mediów w sąsiedztwie. 
W odległości ok. 160 m od wschodniej granicy przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. 
Działka nr 5384: 
ZN – tereny zieleni nieurządzonej (w całości), działka o powierzchni 0,13 ha. wg rejestru gruntów 
w granicach działki występują wyłącznie grunty orne klasy V. Kształt działki nieregularny. W granicach działki występują deniwelacje terenu, wzdłuż zachodniej granicy skarpa o nachyleniu w kierunku zachodnim. Działka 
nie posiada w sąsiedztwie dostępu do mediów. Brak dostępu do drogi. 
Działka nr 5305: 
ZN – tereny zieleni nieurządzonej (w całości), działka o powierzchni 0,18 ha. Wg rejestru gruntów 
w graniach działki występuje wyłącznie grunt orny klasy VI (0,10 ha) oraz klasy V (0,08 ha). Kształt działki zbliżony do czworoboku. Teren w granicach działki nachylony w kierunku wschodnim, porośnięty roślinnością łąkową. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gruntowej przebiegającej w granicach działki nr 5167 (wg rejestru gruntów we władaniu Gminy Tokarnia - brak informacji o prowadzonej księdze wieczystej – prawdopodobnie nieuregulowany stan prawny działki). 
Działka nr 5287: 
ZL – tereny lasów (w całości), przez teren działki przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej 110 kV wraz ze strefą techniczną, znacznie obciążającą teren działki. Działka o powierzchni 0,20 ha. wg rejestru gruntów w graniach działki występują wyłącznie grunty leśne klasy IV. Kształt działki nieregularny. Przez centralną część działki przebiega napowietrzna linia sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Działka nie posiada dostępu do drogi. Teren w granicach działki stanowi las. W trakcie oględzin nieruchomości w terenie stwierdzono iż w graniach działki nr 5287 występuje głównie świerk w wieku około 50-60 lat. W północno-wschodniej części działki zasobność drzewostanu oszacowano na poziomie około 2 m3. W południowo-zachodniej części działki zasobność drzewostanu oszacowano na około 10 m3. Łączną zasobność drzewostanu w granicach działki przyjęto na poziomie około 12 m3. Wartość drzewostanu w granicach działki szacuje się średnio na poziomie około 200 zł/ar. 
Działka nr 3510: 
ZL – tereny lasów (w całości), działka o powierzchni 0,15 ha. wg rejestru gruntów w graniach działki występują grunty leśne klasy IV (0,13 ha) oraz droga (0,02 ha). Kształt działki zbliżony do czworoboku. 
Teren w granicach działki stanowi las. W trakcie oględzin nieruchomości w terenie stwierdzono iż 
w graniach działki nr 3510 występują głównie takie gatunki drzew jak świerk oraz brzoza w wieku około 30-50 lat. Zasobność drzewostanu oszacowano na poziomie około 10-13 m3. Bonitacja II. Zadrzewienie drzewostanu na poziomie ok. 0,5 – 0,6. Wartość drzewostanu w granicach działki szacuje się średnio na poziomie około 280 zł/ar. 
 
 
Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania:
 
- dz. nr  6282/2 oraz 6282/4: cena oszacowania: 679 000,00 zł., stawka VAT: ZW, cena wywołania: 509 250,00 zł. 
 
- dz. nr  3510:  cena oszacowania: 9 700,00 zł.,    stawka VAT: ZW  cena wywołania:                 7 275,00 zł. 
 
- dz. nr  5287: cena oszacowania: 9 600,00 zł.,    stawka VAT: ZW   cena wywołania:                  7 200,00 zł.
 
- dz. nr  5305: cena oszacowania: 17 100,00 zł., stawka VAT: ZW,    cena wywołania: 12 825,00 zł.
 
- dz. nr  5384: cena oszacowania: 11 700,00 zł., stawka VAT: ZW,    cena wywołania: 8 775,00 zł.
 
- dz. nr  5178: cena oszacowania: 41.574,00 zł., stawka VAT: 23%,   cena wywołania z VAT:  31 180,50 zł.
 
- dz. nr  5160: cena oszacowania: 24.231,00 zł., stawka VAT: 23 %,  cena wywołania z VAT: 18 173,25 zł.
 
- dz. nr  5419: cena oszacowania: 33.456,00 zł., stawka VAT: 23%,   cena wywołania z VAT: 25 092,00 zł.
 
- dz. nr  6295: cena oszacowania: 5.043,00 zł., stawka VAT: 23%,    cena wywołania z VAT: 3 782,25 zł. 
 
W cenie oszacowania oraz w cenie wywołania działek nr 5178 , nr 5160 ,  nr 5419 oraz  nr 6295 : 
 zawarty jest podatek VAT  w wysokości 23 % .
 
Natomiast odnośnie działek nr 5384 , nr 5305, nr 5287 oraz nr 3510  w  przypadku   ich kupna  nabywcy 
zostanie wystawiona Faktura ZW.
 
 
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.          Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych .Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.