komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 13-03-2020

Druga licytacja nieruchomości Rudnik gmina Dobczyce

 

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  22 kwietnia   2020r. o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  sala 27  odbędzie się:
                                                     D R U G A    L I C Y T A C J A   
nieruchomości położonej w miejscowości Rudnik gmina Dobczyce  składającej się z działki
nr 37/3 o powierzchni 0,1159 HA . Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 65 o powierzchni użytkowej 178,01 m 2 , w zabudowie wolnostojącej.Budynek mieszkalny zrealizowany w 1996 roku , o konstrukcji tradycyjnej , murowanej , składa się z parteru , piętra oraz poddasza nieużytkowego. Brak informacji
czy budynek jest przyjęty do użytkowania. Budynek w dobrym stanie technicznym . Nieruchomość posiada dostęp do drogi publiczenej , dwukierunkowej  o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość stanowi własność dłużników : Ślusarczyk Kazimierz
i Ślusarczyk Anna  na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej
i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach z/s w Dobczycach nr KR2Y/00000646/8.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                440.000 ,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:                              293.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie
od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku
od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.