komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 20-01-2020

Pierwsza licytacja uproszczona Zawadka


                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka
zawiadamia na  na  podstawie art. 1013  6 kpc w zw. z art.864 kpc, że  w dniu 20  lutego   2020 r.
o godz. 12.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach
Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14  odbędzie się:
                P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A
Nieruchomość położona  w miejscowości Zawadka  opisana jest jako nieruchomość gruntowa         niezabudowana i składająca się z działek ewidencyjnych  niezabudowanych nr 251, nr 265/2, nr 698/5, nr 711, nr 739, nr 741.Działka nr 251 o pow. 0,9000 ha położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZL-tereny leśne. Działka nr 265/2 o pow. 0,2800 ha położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZL-tereny leśne .Działka nr 698/5  o pow. 0,0100 ha położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MRN-tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Działka nr 711 o powierzchni 0,0900 ha położona w części północnej na obszarze około 1/3 części jest w terenie oznaczonym symbolem U- tereny usług w pozostałej części położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZN-tereny zieleni nieurządzonej. Działka nr 739 o pow. 0,1000 ha  położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZN-tereny zieleni nieurządzonej.Działka nr 741 o 0,0600 ha położona jest w obszarze oznaczonym symbolem ZN-tereny zieleni nieurządzonej.Nieruchomość stanowi własność dłużnika Bylica Zofia i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Myślenicach nr KR1Y/00087270/7.
Działka:                                         Kwota oszacowania:                      Kwota wywołania:
nr 251                                              28.751,00 zł.                                       21.563,25   zł.
nr 265/2                                           10.378,00 zł.                                         7.783,50   zł.
nr 698/5                                           1.913,00 zł.                                            1.434,75  zł.
nr 711                                               23.310,00 zł.                                        17.482,50 zł.
nr 739                                                  8.000,00zł.                                          6.000,00  zł.
nr 741                                                   5.100,00 zł.                                        3.825,00  zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice
nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw
/ Dz. U. poz.585 /.W związku z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi .
Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art.4 cytowanej w/w ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa , może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej .