komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 20-01-2020

Pierwsza licytacja Niezdów

 

                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  21 lutego 2020 r.
o godz.13.30  sala 18 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach    odbędzie się:
                                  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
nieruchomości położonej w miejscowości Niezdów stanowiąca działkę ewidencyjną nr 5
o powierzchni 0,0500 ha zabudowaną bydynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 2
o powierzchni użytkowej 100,11 m 2 , w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem garażowo-gospodarczym.Działka ewidencyjna nr 5 posiada dostęp do drogi publicznej , dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej,stanowiącej drogę wojewódzką nr 967 . Nieruchomość   stanowi własność dłużników:Biłas  Robert oraz  Biłas Renata i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR2Y/00010950/5.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                     357.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                               267.750,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organyUbezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.