komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 17-01-2020

Pierwsza licytacja nieruchomości uproszczona Tokarnia


                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art.864 kpc, że  w dniu  26 lutego   2020r. o godz.  12.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14 odbędzie się:
                   P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A
nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia  składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 31,62,72,139,152, 162,173,212,224,234 oraz 267. Działka nr 31 o pow. 0,24 ha wg. rejestru gruntów użytkowana częściowo jako lasy klasy IV oraz częściowo jako łąki trwałe klasy VI . Działka  nr 62 o pow. 0,12 ha , wg rejestru gruntów w całości użytkowana jako lasy klasy IV . Działka nr 139 o pow. 0,05 ha, wg. rejestru gruntów użytkowana częściowo jako lasy klasy IV ( 0,04 ha) , częściowo jako pastwiska trwałe klasy IV (0,01 ha). Działka nr 152 o pow. 0,05 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana częściowo jako pastwiska trwałe klasy V ( 0,01 ha ) oraz częściowo jako las klasy IV ( 0,04 ha ).Działka nr 162 o pow. 0,14 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana częściowo jako grunty rolne klasy ( 0,09 ha ) i klasy IV ( 0,03 ha ) , częściowo jako lasy klasy IV (0,02 ha).Działka nr 72 o pow. 0,12 ha , wg. ewidencji gruntów w całości uzytkowana jako grunty orne .Działka nr 173 o pow. 0,05 ha, wg. ewidencji gruntów w całości użytkowana jako łąki trwałe  klasy VI . Działka  nr 212 o pow. 0,03 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana w całości jako pastwiska trwałe klasy IV .  Działka 224 o pow. 0,06 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana w całości jako grunty rolne klasy V . Działka nr 234 o pow. 0,03 ha , wg rejestru gruntów użytkowana w całości jako grunty rolne klasy V . Działka nr 267 o powierzchni 0,06 ha , wg. rejestru gruntów użytkowana w całosci jako grunty rolne klasy V . Nieruchomość  stanowi własność dłużnika:Syrek Stanisław i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowegow Myślenicach nr KR1Y/00058842/6.
Działka:                                         Kwota oszacowania:                      Kwota wywołania:
nr 31                                                13.500,00  zł.                                                  10.125,00 zł.
nr 62                                                    5.300,00 zł.                                                   3.975,00 zł.
nr 139                                                  2.700,00 zł.                                                   2.025,00 zł.
nr 152                                                  2.700,00 zł.                                                   2.025,00 zł.
nr 72                                                    7.200,00 zł.                                                   5.400,00 zł.
nr 162                                                   8.000,00 zł.                                                  6.000,00 zł.
nr 173                                                     700,00  zł .                                                    525,00 zł.
nr 212                                                    2.500,00 zł.                                                 1.875,00 zł.
nr 224                                                    4.800, 00 zł.                                                 3.600,00 zł.
nr 234                                                    2.600,00  zł.                                                 1.950,00 zł.
nr 267                                                     5.900,00 zł.                                                 4.425,00 zł.                                            Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania .
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa
500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł., przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw / Dz. U. poz.585 /.W związku z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art.4 cytowanej w/w ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa , może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.