komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 13-01-2020

Pierwsza Licytacja Sułkowice

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka
zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  19 lutego 2020 r.
o godz.14.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  sala 18  odbędzie się:
                                    P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   
lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 5 zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym
przy ulicy Tysiąclecia 21 w Sułkowicach  ( dawny Dom Nauczyciela ), gmina Sułkowice .
Lokal mieszkalny położony jest na drugiej kondygnacji budynku ( I piętro ) i składa się z jednego przejściowego pokoju ( 9,68 m 2) , przejściowej kuchni ( 5,69 m 2 ) i łazienki ( 2,63 m 2) o łącznej powierzchni użytkowej 18,00 m 2 . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,99 m2 oznaczona numerem 5. Z odrebną własnością lokalu nr 5 związany jest udział we współwłaśności nieruchomości wspólnej,który wynosi 2199/35560 w części. Nieruchomość  stanowi własność dłużnika: Flis Alicja i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00081721/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                   71.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:                                             53.250,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organyUbezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.