komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 13-01-2020

Pierwsza Licytacja Marszowice

                                                                          O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka
zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  12 lutego 2020r.
o godz.14.00 sala 18.00 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  odbędzie się:
     P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A  
nieruchomości położonej w miejscowości  Marszowice tj. na działce nr 345/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oznaczony numerem porządkowym 191. Budynek zrealizowany  w latach 90-tych XX wieku  , parterowy z użytkowym poddaszem .Na poziomie parteru znajdują się następujące pomieszczenia : dwa pokoje , kuchnia ,  przedpokój , łazienka , wiatrołap , komunikacja , kotłownia . Powierzchnia użytkowa parteru wynosi 79,66 m 2 . Na poddaszu  znajdują się następujące pomieszczenia cztery pokoje,łazienka,komunikacja.Powierzchnia użytkowa poddasza wynosi 63,94m 2.Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi : 143,60 m 2. Teren działki płaski , nieogrodzony , częściowo utwardzony , częściowo porośnięty trawą oraz krzewami ozdobnymi . Na działce znajduje się budynek  gospodarczo-garażowy o konstrukcji blaszanej niezwiązany trawale z gruntem. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp i dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.Nieruchomość stanowi własność dłużników: Pawlik Romana oraz Pawlik Bogusławy i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu  Rejonowego w Myślenicach nr KR2Y/00015727/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:              387.000,00  zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:         290.250,00   zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy  bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organyUbezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.