komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 27-12-2019

Pierwsza Licytacja Komorniki

                                                        O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 stycznia  2020r.
o godz.14.00  sala 27  w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  odbędzie się:

                                           P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
                       
nieruchomości położonej w miejscowości  Komorniki opisanej  jako działka nr 35/2
o pow. 5100 m 2 oznaczonej numerem porządkowym Komorniki 79 zabudowanej budynkami                mieszkalno-gospodarczymi , a to  : budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  o   powierzchni               215,17m2 oraz budynkiem  gospodarczo-mieszkalnym o powierzchni 91,98m2  oraz działka
nr 36/2  o pow.  1200m2 stanowiąca drogę wewnętrzną. W księdze wieczystej   nieruchomości                widnieje wpis nieodpłatnego  prawa dożywotniego, bezpłatnego użytkowania całej  tej                             nieruchomości oraz służebność przejazdu i przechodu . Nieruchomość  stanowi własność                 dłużnika: Ciężarek  Maria posiadającej założoną księgę wieczystą w  Wydziale Ksiąg                         Wieczystych  Sądu Rejonowego   w Myślenicach z/s w Dobczycach  
o nr KW   KR2Y/00015655/2 .

Licytacji podlegają poniższe działki. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi
trzy czwarte wartości oszacowania :

dz. nr 35/2 o po. 5100 m2:cena oszacowania:491 000,00 zł.,cena wywołania: 368 250,00 zł.
dz. nr 36/2 o po.1200 m2:cena oszacowania:  30 000,00 zł.,cena wywołania:     22.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie
od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie , służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.