komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 13-12-2019

Pierwsza licytacja nieruchomości Tokarnia


                                                O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka
zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 stycznia 2020 r.
o godz.14.00  w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 18 odbędzie się:
                                                            P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Tokarnia, gm. Tokarnia, składającej się z działek ewid.
nr 6892 i 6893/1 o łącznej pow. 0,0908 ha. Działki te zabudowane są budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, oznaczonym nr porządkowym 714, o pow. ogólnej 167,43m2. Budynek jest w części
podpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, murowany, elewacja z płazów drewnianych,
kryty blachą, stan techniczny dobry. Teren częściowo zagospodarowany. Z uwagi na sposób zabudowy i zagospodarowania  terenu działki te tworzą funkcjonalną całość. W planie miejscowym
w przeważającej części teren zabudowy, w pozostałej części teren rolny.
Nieruchomość stanowi własność dłużników : Dragosz Grzegorz w 1/2 części oraz Dragosz Sylwia
w 1/2 części i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Myślenicach o nr KR1Y/00073395/8.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                              421.000,00 zł.  
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę:                        315.750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ).  Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.