komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 29-11-2019

Druga licytacja z nieruchomości Lipnik


                                                         O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywickazawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz.14.00 sala 20 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach  odbędzie się:
                                               D R U G A  L I C Y T A C J A  
nieruchomości położonej w miejscowości Lipnik składającej się z działek ewidencyjnych
nr 2/1 o powierzchni 0,46 ha , nr 1/2 o powierzchni 0,73 ha oraz nr 2/5 o powierzchni 0,91 ha.
Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,1000 ha.Działka ewidencyjna nr 1/2
wg. ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b ( 0,51 ha), łąki trwałe ( 0,12 ha ), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych ( 0,0900 ha) oraz grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (0,01 ha ) .Działka ewidencyjna nr 2/1 wg. ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b ( 0,31 ha) oraz pastwiska trwałe klasy IV ( 0,15 ha). Działka ewidencyjna nr 2/5 wg. ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy IV b ( 0,65 ha) , łąkę klasy IV ( 0,17 ha ) , pastwiska trwałe klasy IV ( 0,06 ha ) oraz grunty rolne zabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową Myślenice-Wiśniowa (według stanu ewidencyjnego własność Skarbu Państwa Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach ),
a następnie ok. 190 m drogą urządzoną o nawierzchni utwardzonej częściowo płytami betonowymi częściowo żwirem , biegnącą po działkach nr 12/2 ( według stanu ewidencyjnego własność prywatna ) , 10/11 ( według stanu ewidencyjnego własność prywatna )
oraz 1/3 własność prywatna.Nieruchomość stanowi własność dłużników: Piwowarczyk Jadwiga oraz Piwowarczyk Jan i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR2Y/00005022/3.
Nieruchomość oszacowana jest łącznie na kwotę:                                                       360.000,00zł.
Poniżej podaje się wartość poszczególnych działek :
nr 1/2 - oszacowana jest kwotę   225.000,00 zł , cena wywoławcza - 2/3  wynosi    150.000,00 zł
nr 2/1- oszacowana jest kwotę       56.000,00 zł , cena wywoławcza - 2/3 wynosi      37.333,33 zł
nr 2/5  - oszacowana jest kwotę     79.000,00zł , cena wywoławcza - 2/3 wynosi       52.666,67 zł  
       
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:dwie trzecie wartości oszacowania.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności
i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organyUbezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i i nnych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw / Dz. U. poz.585 /.W związku  z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art.4 cytowanej w/w ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa , może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej .

                                                                          
Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić  podatek od czynności cywilnoprawnych. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.