komornik myślenice
komornik myślenice Karolina Szynalik

Licytacje

<< wróć do przeglądania licytacji

Myślenice, data: 29-11-2019

Druga licytacja z nieruchomości Tenczyn


                                                      O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach  Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia  na  podstawie art. 1013  6 kpc, w zw. z art.864 kpc, że  w dniu  
9 stycznia      2020 r. o godz.  12.00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowymw Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej  ul. Piłsudskiego 14,  odbędzie się:
                  D R U G A    L I C Y T A C J A   U P R O S Z C Z O N A
nieruchomości położonej w miejscowości Tenczyn składającej się z działki ewidencyjnej
nr 10112/3 o łącznej powierzchni 0,0599 HA, wg ewidencji gruntów użytkowanej w całości jako grunty orne klasy V. Działka o kształcie czworokąta o długości od 32 m do 44 m , szerokość około 16 m. Teren działki o niewielkim stopniu nachylenia w kierunku zachodnim . Działka niezabudowana , porośnięta roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami .
Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej , wodociągowej oraz gazowej.
Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej urządzoną po działce nr 9679/2
( wg. ewidencji gruntów władającym jest Urząd Gminy w Lubniu , brak założonej
   księgi wieczystej ) . Nieruchomość stanowi własność dłużnika Mazurek Małgorzata
i posiada  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Myślenicach nr KR1Y/00071885/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                         27.000,00zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
jedna druga  wartości oszacowania tj. kwotę:                                   13.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice
nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nabywca obowiązany jest  zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł., obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł.,  przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość  można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości,a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam,by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.